Τελευταία ενημέρωση: 01.01.2022

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Η πολιτική της Our Art Is Ltd. είναι να σέβεται το απόρρητό σας και να συμμορφώνεται με κάθε ισχύοντα νόμο και κανονισμό σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγουμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας μας, της our-art-is.ltd, και άλλων ιστότοπων που κατέχουμε και διαχειριζόμαστε.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τόσο τις πληροφορίες που μας παρέχετε εν γνώσει σας και ενεργά όταν χρησιμοποιείτε ή συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και τις προωθητικές μας ενέργειες, όσο και οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από τις συσκευές σας κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, το χρόνο που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα, άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες που συμβαίνουν σε συνδυασμό με τυχόν σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Λάβετε υπόψη σας ότι, ενώ οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες από μόνες τους, μπορεί να είναι δυνατό να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα για την προσωπική αναγνώριση μεμονωμένων προσώπων.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν κάνετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες στον ιστότοπό μας:

 • Χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή ή ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό μας
 • Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω οποιασδήποτε παρόμοιας τεχνολογίας
 • Όταν μας αναφέρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορούμε να συλλέγουμε, να διατηρούμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς, και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε και να διευκολύνουμε την παροχή υπηρεσιών στον χρήστη.
 • Για να απαντήσουμε σε ερωτήματα χρηστών/να προσφέρουμε υποστήριξη στους χρήστες.
 • Για τη διάσωση ή την προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με γενικές πληροφορίες ή ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες αξιόπιστες πηγές.

Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και όσο διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τις προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.

Αν και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, σας ενημερώνουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης και τη συνολική ισχύ ασφαλείας του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δικών σας πληροφοριών εντός των ορίων των υπηρεσιών μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται. Η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να εξαρτάται από το για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, θα τις διαγράψουμε ή θα τις κάνουμε ανώνυμες αφαιρώντας όλα τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν.

Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τη συμμόρφωσή μας με μια νομική, λογιστική ή υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Απόρρητο των παιδιών

Δεν απευθύνουμε κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε:

 • μητρική, θυγατρική ή θυγατρική εταιρεία της εταιρείας μας
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, για παράδειγμα, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχους αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενίας και διακομιστών, διαφημιστές ή πλατφόρμες ανάλυσης
 • τους υπαλλήλους μας, τους εργολάβους ή/και τις συνδεδεμένες οντότητες
 • τους υφιστάμενους ή δυνητικούς αντιπροσώπους ή επιχειρηματικούς εταίρους μας
 • δικαστήρια, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και όργανα επιβολής του νόμου, όπως απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιεσδήποτε πραγματικές ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες ή προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας
 • τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων ή υπεργολάβων, που μας βοηθούν στην παροχή πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών ή άμεσου μάρκετινγκ σε εσάς
 • τρίτους για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι θυγατρικές μας και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούν εγκαταστάσεις. Λάβετε υπόψη σας ότι οι τοποθεσίες στις οποίες αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε ή μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά δώσατε τις πληροφορίες. Εάν διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους σε άλλες χώρες: (i) θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις διαβιβάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και (ii) θα προστατεύσουμε τις διαβιβαζόμενες προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας πληροφοριών

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να μην μας δίνετε προσωπικές πληροφορίες, με την προϋπόθεση ότι ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εάν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, κατανοείτε ότι θα τις συλλέγουμε, θα τις διατηρούμε, θα τις χρησιμοποιούμε και θα τις κοινοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητάτε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία διατηρούμε για εσάς.

Εάν λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους, θα τις προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου να μας παράσχει τις προσωπικές πληροφορίες.

Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβής, ξεπερασμένη, ελλιπής, άσχετη ή παραπλανητική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διόρθωση κάθε πληροφορίας που διαπιστώνεται ότι είναι ανακριβής, ελλιπής, παραπλανητική ή ξεπερασμένη.

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει κάποιον σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και παρέχοντάς μας πλήρη στοιχεία της υποτιθέμενης παραβίασης. Θα διερευνήσουμε αμέσως την καταγγελία σας και θα σας απαντήσουμε εγγράφως, εκθέτοντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση της καταγγελίας σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με ρυθμιστικό φορέα ή αρχή προστασίας δεδομένων σε σχέση με την καταγγελία σας.

Όρια της πολιτικής μας

Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας για να αντικατοπτρίσουμε ενημερώσεις στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες, τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές ή νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ στον ίδιο σύνδεσμο μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν απαιτείται από το νόμο, θα λάβουμε την άδειά σας ή θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξετε ή να αποκλείσετε, ανάλογα με την περίπτωση, οποιαδήποτε νέα χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το απόρρητό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Our Art Is Ltd.
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
7737 Μαρώνι
Κύπρος

up-arrow